TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2023

Đã tiếp nhận
297 hồ sơ

Đang xử lý
2 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
99.66 (%)