TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2020

Đã tiếp nhận
2212 hồ sơ

Đang xử lý
124 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
96.11 (%)